Naslovna

 


Društvo “DDOR-GARANT” na teritoriji Rebulike Srbije upravlja sa dva dobrovoljna penzijska fonda:
1 DPF “DDOR GARANT EKVILIBRIO” i
2 DPF “DDOR GARANT ŠTEDNJA”

DDOR-GARANT društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Beograd je kompanija čiji su akcionari  “PRVA GROUP” Group plc Ljubljana (60%), DDOR OSIGURANJE a.d.o. Novi Sad (32,46%) i DDOR RE a.d.o. Novi Sad (7,54%). Naši akcionari predstavljaju odličnu kombinaciju poznavanja domaćeg tržišta i velikog iskustva u oblasti upravljanja dobrovoljnim penzijskim fondovima.

„PRVA GROUP” plc Ljubljana se bavi dobrovoljnim penzijskim osiguranjem počevši od 2000-te godine. “PRVA GROUP” plc, specijalizovana za poslove upravljanja dobrovoljnim penzijskim fondovima, upravlja sa 9 penzijskih fondova (Slovenija 4, Srbija 2- Kosovo, Makedonija 2), beležeći visoko tržišno učešće u regionu. Od marta 2007. godine u osnivačku strukturu „Prva Group plc“, ušla je EBRD (Evropska banka za obnovu i razvoj), što dovoljno govori o kredibilitetu naših akcionara.
DDOR OSIGURANJE Novi Sad a.d. ima tradiciju dugu preko šezdeset godina i poziciju u samom vrhu domaćeg osiguranja. Krajem 2012. godine italijanska kompanija Unipol Group stekla je vlasništvo nad većinskim delom akcijskog kapitala osiguravajuće kompanije DDOR Novi Sad.

Cilj poslovanja Društva “DDOR GARANT” a.d. Beograd je da kvalitetnim upravljanjem obezbedi članovima fondova što veći prinos, kao i potpunu sigurnost njihove imovine. Sredstva članova fondova su potpuno odvojena od sredstava društva za upravljanje tim fondovima, nezavisna u svojini članova fondova. Računi fondova se vode kod kastodi banke. Kastodi banka DPF “DDOR GARANT EKVILIBRIO” i DPF “DDOR GARANT ŠTEDNJA” je Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd.
Uplaćeni penzijski doprinosi se konvertuju u investicione jedinice i evidentiraju na individualnim računima članova. Uplaćena sredstva članova fondova se investiraju, a ostvarena dobit od investiranja se redovno pripisuje kao ostvareni prinos. Visina privatne penzije koju će članovi fondova ostvariti zavisi od visine uplaćenih penzijskih doprinosa, dužine članstva u fondu i pripisane dobiti od investiranja.

Dobrovoljni penzijski fond “DDOR GARANT” u 2012., 2013. i 2014. godine beleži najveći rast po broju članova na tržištu. Broj članova oba fonda kojima upravlja Društvo “DDOR GARANT” je preko 79.000 članova.
Društvo ”DDOR GARANT” upravlja neto imovinom fondova DPF “DDOR GARANT EKVILIBRIO” i DPF “DDOR GARANT ŠTEDNJA” koja iznosi više od 5,9 milijardi dinara sa stalnom tendencijom rasta.

Maksimalno neoporezivi iznos od 01.02.2017.god. je 5.589,00 rsd.

 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

mail: info@garant-penzije.eu 

telefon: 011/3036-142