Društvo “DDOR-GARANT” na teritoriji Rebulike Srbije upravlja sa dva dobrovoljna penzijska fonda:
1. DPF “DDOR GARANT EKVILIBRIO” i
2. DPF “DDOR GARANT ŠTEDNJA”
Cilj poslovanja Društva “DDOR GARANT” a.d. Beograd je da kvalitetnim upravljanjem obezbedi članovima fondova što veći prinos, kao i potpunu sigurnost njihove imovine. Sredstva članova fondova su potpuno odvojena od sredstava društva za upravljanje tim fondovima, nezavisna u svojini članova fondova.
Računi fondova se vode kod kastodi banke. Kastodi banka DPF “DDOR GARANT EKVILIBRIO” i DPF “DDOR GARANT ŠTEDNJA” je OTP banka Srbija AD Beograd.

ISTORIJAT

„Garant penzijsko društvo“, društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d., Beograd (u daljem tekstu „Društvo“) dobilo je 16. novembra 2006. godine dozvolu za rad na osnovu Rešenja Narodne banke Srbije G. br. 10178. i registrovano je za obavljanje poslova organizovanja i upravljanja dobrovoljnim penzijskim fondom.

U januaru 2010. godine izvršena je statusna promena spajanja uz pripajanje Društvu (društvo sticalac), Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom „Hypo“ a.d., Beograd nakon čega je izvršena promena naziva Društva u „Hypo-Garant penzijsko društvo“, Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d., Beograd. Istovremeno je izvršeno i pripajanje Dobrovoljnog penzijskog fonda „Hypo“ Dobrovoljnom penzijskom fondu „Garant“, koji je nakon izvršene statusne promene, promenio naziv u „Hypo-Garant, dobrovoljni penzijski fond.

U novembru 2010. godine izvršena je statusna promena spajanja uz pripajanje Društvu „Hypo-Garant“ (društvo sticalac), Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom „DDOR Penzija Plus“ a.d., Novi Sad nakon čega je izvršena promena naziva Društva u „DDOR-Garant“, Dobrovoljni penzijski fond. Istovremeno je izvršeno i pripajanje Dobrovoljnog penzijskog fonda „DDOR Penzija Plus“ Dobrovoljnom penzijskom fondu „Hypo-Garant“.

U aprilu 2013. godine sproveden je prenos prava upravljanja dobrovoljnim penzijski fondom „Triglav Penzija“ sa Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom “Triglav Penzijski fondovi” a.d. na Društvo, a „DDOR-Garant“ je dobio dozvolu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom „Triglav Penzija“.

U oktobru 2013. godine sproveden je prenos prava upravljanja dobrovoljnim penzijskim fondovima „Societe Generale Štednja“ i „Societe Generale Ekvilibrio“ sa Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom „Societe Generale Penzije“ a.d. na  Društvo.

U decembru iste godine izvršeno je spajanje uz pripajanje dobrovoljnih penzijskih fondova „DDOR Garant“ i „Societe Generale Ekvilibrio“ na taj način što je fond „Societe Generale Ekvilibrio“ preneo na fond „DDOR Garant“ celokupnu svoju imovinu i obaveze i prestao da postoji, a fond je nastavio poslovanje pod novim poslovnim imenom „DDOR Garant Ekvilibrio“.

Istovremeno je izvršeno i spajanje uz pripajanje dobrovoljnih penzijskih fondova „Societe Generale Štednja“ i „DDOR Garant Dinar“, na taj način što je dobrovoljni penzijski fond „DDOR Garant Dinar“ preneo na fond „Societe Generale Štednja“ celokupnu svoju imovinu i obaveze i prestao da postoji, a fond je nastavio poslovanje pod novim poslovnim imenom „DDOR Garant Štednja“.

PRVA GROUP

Većinski akcionar Društva DDOR-GARANT a.d. Beograd je Prva Group plc sa 60% učešća u akcijskom kapitalu i jedna je od vodećih finansijskih institucija u centralnoj i istočnoj Evropi. Svoju lidersku poziciju na tržištu razvijaju i jačaju kroz širenje poslovnih mreža i partnerskih odnosa.

Grupacija okuplja pet članica – finansijskih institucija koje obavljaju poslove osiguranja i penzijskih fondova. Prva Group plc je osnovana u decembru 2000. godine i na tržištu Slovenije pruža usluge u svim etapama života – od životnog osiguranja, preko nezgoda i zdravstvenog osiguranja pa do dopunskog penzijskog osiguranja.

DDOR Osiguranje

Drugi akcionar Društva DDOR-GARANT a.d. Beograd, sa 32,46% učešća u akcijskom kapitalu je DDOR Novi Sad ado, jedan od lidera u poslovima osiguranja na regionalnom tržištu sa poslovnom tradicijom dugom preko 65 godina.

Od januara 2008. godine DDOR Novi Sad ado posluje kao članica Unipol Gruppo, koje je drugo po veličini osiguravajuće društvo na italijanskom tržištu, prvo u oblasti neživotnog osiguranja i među prvih deset u Evropi. Grupa primenjuje strategiju integrisane ponude kako bi pružila najveći izbor proizvoda osiguranja i finansijskih proizvoda i usluga, i naročito je aktivna u oblasti dopunskog penzionog i zdravstvenog osiguranja.

DDOR RE

DDOR RE ado Novi Sad sa 7,54% učešća u akcijskom kapitalu je akcionarsko društvo za reosiguranje u većinskom vlasništvu The Lawrence Ltd reosiguranja sa sedštem u Dablinu, Republika Irska. DDOR RE je osnovano kao zatvoreno akcionarsko društvo registrovano za obavljanje delatnosti reosiguranja svih vrsta osiguranja. Društvo posluje u sastavu Unipol Gruppo sa sedištem u Italiji, u čijem sastavu posluje i DDOR Novi Sad ado.

 

Gospođa Alenka Žnidaršič Kranjc, doktor ekonomskih nauka, preko dve decenije gradi uspešnu karijeru na rukovodećim pozicijama u preduzećima i institucijama iz oblasti osiguranja, finansija, investiranja i privatizacije. Od 2000-te godine do danas radi na rukovodećim pozicijama u osiguranju, trenutno obavlja funkciju Predsednika nadzornog odbora osiguravajućeg društva Prva osebna zavarovalnica d.d. iz Ljubljane. Istrovremano, obavlja i funkciju Predsednika Nadzornog odbora DDOR-GARANT društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom ad Beograd, uz saglasnost Narodne banke Srbije.

 

Gospodin Boštjan Škufca Zaveršek, magistar ekonomskih nauka sa višegodišnjim iskustvom na rukovodećim pozicijama. Od 2019. godine obavlja funkciju predsednika Upravnog odbora Holdinga za osiguranje „Prva Group“ plc. Član je slovenačkog Udruženja menadžera i na rukovodećoj je poziciji u UNICEF Slovenija. Uz saglasnost Narodne banke Srbije obavlja funkciju člana Nadzornog odbora DDOR-GARANT društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom ad Beograd.

 

Gospodin Janez Kranjc, magistar ekonomskih nauka sa bogatim iskustvom u oblasti finansijsko-ekonomskih poslova u vezi sa hartijama od vrednosti, kao i razvijanja metodologije za identifikovanje, merenje i unapređenje sistema upravljanja rizicima kod investiranja imovine penzijskih i osiguravajućih fondova. Trenutno obavlja poslove glavnog izvršnog direktora u osiguravajućem društvu Prva osebna zavarovalnica d.d. iz Ljubljane. Uz saglasnost Narodne banke Srbije obavlja funkciju člana Nadzornog odbora DDOR-GARANT društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom ad Beograd.

 

Gospođa Jelena Kolarski, diplomirani ekonomista sa bogatim iskustvom u oblasti finansija i upravljanja sredstvima, naročito iz oblasti osiguranja i reosiguranja. Raspolaže iskustvom na rukovodećim pozicijama. Trenutno obavlja poslove Direktora Direkcije za finansije i upravljanje sredstvima u „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad koji je deo grupe UNIPOL, jednog od vodećih evropskih osiguravača. Uz saglasnost Narodne banke Srbije obavlja funkciju člana Nadzornog odbora „DDOR-GARANT“ društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom ad Beograd.

 

Gospodin Goran Mačkić, regionalni direktor u osiguranju „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad. Uz saglasnost Narodne banke Srbije obavlja funkciju člana Nadzornog odbora DDOR-GARANT društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom ad Beograd.

 

Gospođa Ana Anđelković rođena je 1979. godine u Beogradu. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Na bankarskom tržištu Srbije stekla je 16 godina iskustva u  okviru sektora za poslovanje sa fizičkim licima, malim preduzećima i preduzetnicima, od toga 14 godina obavljajući poslove na različitim menadžerskim pozicijama. U periodu od 2004. do 2011. bila je deo prodajnog tima u okviru Eurobank a.d. Beograd, a zatim svoju karijeru nastavlja u  Erste bank a.d Beograd, odakle prelazi u Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom DDOR Garant a.d. Beograd, sa pozicije direktora Direkcije za upravljanje prodajnom mrežom i rezultatima.

Dalju  karijeru u industriji dobrovoljnih penzijskih fondova, gospođa Ana Anđelković gradi između ostalog zahvaljujući velikom iskustvu u definisanju i implementaciji startegije prodaje i željenog poslovnog modela u pružanju usluga klijentima. Radeći na brojnim projektima tokom svoje dosadašnje karijere, stekla je sposobnost da uspešno balansira klijentsko, prodajno i regulatorno okruženje, naročito u domenu sprečavanja pranja novca, zaštite podataka o ličnosti, zaštite korisnika finansijskih usluga i sličnih regulatornih zahteva.

Od aprila 2020. godine rukovodi Društvom za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom DDOR-Garant a.d. Beograd, kao izvršni direktor, na osnovu Rešenja Narodne banke Srbije br. G.br. 4648 od  01.04.2020. godine o davanju saglasnosti na izbor za obavljanje funkcije izvršni direktor Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom DDOR-Garant a.d. Beograd, u skladu sa članom 15. i članom 16. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Sl.glasnik RS“ broj 85/2005 i 31/2011).

Preuzimanje odgovornosti i generalno odgovoran pristup radu su njene najdominantnije osobine, uz visok integritet u donošenju odluka i doslednost u rešavanju izazova bez obzira da li su u pitanju pojedinačne aktivnosti ili dugotrajni projekti. Kombinujući stečena iskustva značajno će doprineti daljoj promociji privatnih penzija na tržištu Srbije.

 

Gospođa Aleksandra Pajić je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje 2007.godine. Dozvolu za obavljanje poslova portfolio menadžera izdatu od strane Komisije za hartije od vrednosti stekla 2011.godine pod rednim br. 5/0-27-4352/4-11.

U Društvu „DDOR-GARANT a.d. Beograd“ je od 01.12.2017. godine imenovana za portfolio menadžera i Predsednika Investicionog odbora Društva i od tada obavlja poslove portfolio menadžera.

Od 2014-2017.godine bila je zaposlena u DZU Ilirika na poziciji portfolio menadžera gde je aktivno upravljala sa pet otvorenih investicionih fondova a od 2010-2013.godine bila je zaposlena u DZU Erste Invest najpre na poziciji analitičara a po dobijanju dozvole i na poziciji portfolio menadžera.

Od 2007-2009. godine bila je zaposlena u Čačanskoj Banci a.d. Čačak na poziciji kreditnog analitičara.

Tokom dugogodišnje karijere bila je uključena u poslove donošenja investicionih odluka i upravljanja fondovima koji su imali različite strategije ulaganja. Aktivno je bila angažovana u oblasti trgovanja kako domaćih tako i inostranih hartija od vrednosti, sprovođenja fundamentalnih i tehničkih analiza prilikom odlučivanja, procenjivanja boniteta firmi, analize i kontrole svih vrsta rizika.

U cilju donošenja što efikasnijih investicionih odluka kao i minimiziranja rizika formiran je Investicioni odbor koji prati i analizira ispunjavanje kvalitativnih i kvantitativnih parametara i ograničenja u vezi sa tržišnim rizikom i utvrđuje utvrđivanje Investicionu politiku Fondova.

Investicioni odbor fonda čine:

 • Gospođa Aleksandra Pajić, portfolio menadžer Društva i predsednik Investicionog odbora,
 • Gospodin Boštjan Škufca Zaveršek, član Investicionog odbora,
 • Gospođa Ana Anđelković, član Investicionog odbora,
 • Gospodin Borko Vrečko, član Investicionog odbora.

 

Društvo je Pravilima poslovanja uredilo sledeće oblasti:

 • poslovi koje obavlja društvo za upravljanje, uslovi i način njihovog obavljanja;
 • međusobni odnosi Društva za upravljanje i članova fonda;
 • kriterijumi za obrazovanje investicionog portfolija fonda i investiciona politika sa ciljem povećanja vrednosti imovine fonda;
 • način obaveštavanja članova dobrovoljnog penzijskog fonda
 • način i uslovi po kojima članovi organa i zaposleni u Društvu mogu ulagati svoja sredstva u dobrovoljne penzijske fondove kojima upravlja Društvo;
 • administrativne i računovodstvene procedure;
 • kontrolne i sigurnosne mere za obradu podataka i njihovo čuvanje;
 • sistem interne kontrole;
 • mere za sprečavanje konflikta interesa i mere za sprečavanje korišćenja imovine kojom se upravlja za sopstveni račun;
 • mere za sprečavanje zloupotrebe privilegovanih informacija i
 • druga pitanja od značaja za rad Društva

Pravila Poslovanja (pdf)

Ime: DDOR-Garant Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Beograd,
Adresa: Maršala Birjuzova 3-5,
Broj rešenja NBS – Drustvo: 10179/16.11.2006.
Broj rešenja NBS – DDOR Garant Ekvilibrio: 10178/16.11.2006.
Broj rešenja NBS – DDOR Garant Štednja: 5207 / 19.06.2008. IO NBS no. 50 07.11.2013.
PIB: 104746708
Matični broj: 20230240
Broj računa DDOR Garant Ekvilibrio: 275-0010222589813-87
Broj računa DDOR Garant Štednja: 275-0010222589808-05
Kastodi banka: OTP banka Srbija AD Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 50a/b, Novi Beograd
Brokersko-dilerska društva:
Vojvođanska banka AD Novi Sad, Trg slobode 7, Novi Sad;
Mediolanum Invest AD Beograd, Augusta Cesarca 52, Beograd
OTP banka Srbija AD Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 50a/b, Novi Beograd
Ilirika investments AD Beograd, Knez Mihailova 11-15/V sprat, Beograd

 

2020 © DDOR Garant   |   VEBSAJT: KREATIVNA TOVARNA
X

011/3036-142

Call us (Monday to Friday, 8.00 - 16.00)

X
Kontaktirajte nas
X
Dogovor za termin
Želite savet? Pošaljite lične podatke i pozvaćemo Vas u što kraćem roku.