Društvo “DDOR-GARANT” na teritoriji Rebulike Srbije upravlja sa dva dobrovoljna penzijska fonda:
1. DPF “DDOR GARANT EKVILIBRIO” i
2. DPF “DDOR GARANT ŠTEDNJA”
Cilj poslovanja Društva “DDOR GARANT” a.d. Beograd je da kvalitetnim upravljanjem obezbedi članovima fondova što veći prinos, kao i potpunu sigurnost njihove imovine. Sredstva članova fondova su potpuno odvojena od sredstava društva za upravljanje tim fondovima, nezavisna u svojini članova fondova.
Računi fondova se vode kod kastodi banke. Kastodi banka DPF “DDOR GARANT EKVILIBRIO” i DPF “DDOR GARANT ŠTEDNJA” je OTP banka Srbija AD Beograd.

ISTORIJAT

„Garant penzijsko društvo“, društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d., Beograd (u daljem tekstu „Društvo“) dobilo je 16. novembra 2006. godine dozvolu za rad na osnovu Rešenja Narodne banke Srbije G. br. 10178. i registrovano je za obavljanje poslova organizovanja i upravljanja dobrovoljnim penzijskim fondom.

U januaru 2010. godine izvršena je statusna promena spajanja uz pripajanje Društvu (društvo sticalac), Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom „Hypo“ a.d., Beograd nakon čega je izvršena promena naziva Društva u „Hypo-Garant penzijsko društvo“, Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d., Beograd. Istovremeno je izvršeno i pripajanje Dobrovoljnog penzijskog fonda „Hypo“ Dobrovoljnom penzijskom fondu „Garant“, koji je nakon izvršene statusne promene, promenio naziv u „Hypo-Garant, dobrovoljni penzijski fond.

U novembru 2010. godine izvršena je statusna promena spajanja uz pripajanje Društvu „Hypo-Garant“ (društvo sticalac), Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom „DDOR Penzija Plus“ a.d., Novi Sad nakon čega je izvršena promena naziva Društva u „DDOR-Garant“, Dobrovoljni penzijski fond. Istovremeno je izvršeno i pripajanje Dobrovoljnog penzijskog fonda „DDOR Penzija Plus“ Dobrovoljnom penzijskom fondu „Hypo-Garant“.

U aprilu 2013. godine sproveden je prenos prava upravljanja dobrovoljnim penzijski fondom „Triglav Penzija“ sa Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom “Triglav Penzijski fondovi” a.d. na Društvo, a „DDOR-Garant“ je dobio dozvolu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom „Triglav Penzija“.

U oktobru 2013. godine sproveden je prenos prava upravljanja dobrovoljnim penzijskim fondovima „Societe Generale Štednja“ i „Societe Generale Ekvilibrio“ sa Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom „Societe Generale Penzije“ a.d. na  Društvo.

U decembru iste godine izvršeno je spajanje uz pripajanje dobrovoljnih penzijskih fondova „DDOR Garant“ i „Societe Generale Ekvilibrio“ na taj način što je fond „Societe Generale Ekvilibrio“ preneo na fond „DDOR Garant“ celokupnu svoju imovinu i obaveze i prestao da postoji, a fond je nastavio poslovanje pod novim poslovnim imenom „DDOR Garant Ekvilibrio“.

Istovremeno je izvršeno i spajanje uz pripajanje dobrovoljnih penzijskih fondova „Societe Generale Štednja“ i „DDOR Garant Dinar“, na taj način što je dobrovoljni penzijski fond „DDOR Garant Dinar“ preneo na fond „Societe Generale Štednja“ celokupnu svoju imovinu i obaveze i prestao da postoji, a fond je nastavio poslovanje pod novim poslovnim imenom „DDOR Garant Štednja“.

PRVA GROUP

Većinski akcionar Društva „DDOR-GARANT a.d. Beograd” Holding za osiguranje “Prva Group“ d.d. Ljubljana sa 60,00% učešća u akcijskom kapitalu posluje na tržištu Jugoistočne Evrope počevši od 2000. godine. Najznačajnije članice holdinga su:

 • „Prva Group“ d.d. Ljubljana, osiguravajuće društvo koje na tržištu Slovenije postaje vodeći nosilac rizika životnog osiguranja u okviru koga se vodi i dobrovoljno dopunsko penzijsko osiguranje. Kompanija raspolaže sa više od 300 miliona evra sredstava, upravlja sa tri penzijska plana i četiri fonda.
 • „KB-Prvo penzijsko društvo“ a.d. Skoplje koje je vodeći penzijski fond u Makedoniji. Investment & Pensions Europe, vodeća evropska publikacija za institucionalne investitore i one koji vode penzione fondove, dodelila im je nagradu Best Pension Fund u Centralnoj i Istočnoj Evropi 2015. godine.

DDOR Osiguranje

Drugi akcionar Društva „DDOR-GARANT a.d. Beograd” sa 32,46% učešća u akcijskom kapitalu je Akcionarsko društvo za osiguranje „DDOR Novi Sad“ jedan od lidera u poslovima osiguranja na regionalnom tržištu sa poslovnom tradicijom dugom preko 65 godina.

Od januara 2008. godine „DDOR ado Novi Sad“ posluje kao članica „Unipol Gruppo“ jedne od vodećih kompanija iz oblasti osiguranja u Italiji. „DDOR ado Novi Sad“ se bavi svim vrstama osiguranja imovine i lica sa raznovrsnom poslovnom ponudom koja predstavlja sintezu tradicionalne sigurnosti i modernog investitora i razgranatom mrežom poslovnih jedinica u svim većim mestima Srbije, sa Centralom u Novom Sadu u Bulevaru Mihajla Pupina br. 8.

DDOR RE

„DDOR RE“ ado sa 7,54 % učešća u akcijskom kapitalu je akcionarsko društvo za reosiguranje u većinskom vlasništvu The Lawrence Ltd reosiguranja sa sedštem u Dablinu, Republika Irska. DDOR RE je osnovano kao zatvoreno akcionarsko društvo registrovano za obavljanje delatnosti reosiguranja svih vrsta osiguranja. Društvo posluje u sastavu Unipol Gruppo sa sedištem u Italiji, u čijem sastavu posluje „DDOR ado Novi Sad“.

 

Gospođa Alenka Žnidaršič Kranjc, doktor ekonomskih nauka, preko dve decenije gradi uspešnu karijeru na rukovodećim pozicijama u preduzećima i institucijama iz oblasti osiguranja, finansija, investiranja i privatizacije. Od 2000-te godine do danas obavlja funkciju Predsednika Upravnog odbora Holdinga za osiguranje „Prva Group“ d.d. iz Ljubljane. Istrovremano, obavlja i funkciju Predsednika Nadzornog odbora „DDOR-GARANT“ Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom ad Beograd, uz saglasnost Narodne banke Srbije.

 

Gospodin Boštjan Škufca Zaveršek, master finansija sa višegosdišnjim iskustvom na rukovodećim pozicijama. Od 2015. godine obavlja funkciju člana Upravnog odbora Holdinga za osiguranje „Prva Group“ d.d. i člana Nadzornog odbora firme Deos d.d. iz Ljubljane. Član je slovenačkog Udruženja menadžera, Amcham i aktivan je u radnoj grupi za poreze i inicijativu za rodnu ravnopravnost. Uz saglasnost Narodne banke Srbije obavlja funkciju člana Nadzornog odbora „DDOR GARANT“ Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom ad Beograd.

 

Gospodin Janez Kranjc, magistar ekonomskih nauka sa bogatim iskustvom u oblasti finansijsko-ekonomskih poslova u vezi sa hartijama od vrednosti, kao i razvijanja metodologije za identifikovanje, merenje I unapređenje sistema upravljanja rizicima kod investiranja imovine penzijskih i osiguravajućih fondova. Trenutno obavlja poslove Zamenika direktora Holdinga za osiguranje, Prve Group dd Ljubljana. Uz saglasnost Narodne banke Srbije obavlja funkciju člana Nadzornog odbora „DDOR-GARANT“ Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom ad Beograd.

 

Gospođa Jelena Kolarski, diplomirani ekonomista sa bogatim iskustvom u oblasti finansija i upravljanja sredstvima, naročito iz oblasti osiguranja i reosiguranja. Raspolaže iskustvom na rukovodećim pozicijama. Trenutno obavlja poslove Direktora Direkcije za finansije i upravljanje sredstvima u „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad koji je deo grupe UNIPOL, jednog od vodećih evropskih osiguravača. Uz saglasnost Narodne banke Srbije obavlja funkciju člana Nadzornog odbora „DDOR-GARANT“ društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom ad Beograd.

 

Gospodin Darko Botić, diplomirani pravnik sa izvanrednom poslovnom reputacijom koju je stekao kroz četiri decenije uspešenu karijeru u oblasti osiguranja. Period uspešne karijere proveo je na poziciji generalnog direktora  „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad koji je deo grupe UNIPOL. Danas je angažovan u radu nekoliko strukovnih udruženja i organizacija, kao: član Upravnog odobora Udruženja osiguravača Srbije, član Upravnog odbora Udruženja osiguravača i resoiguravača SORS, član Udruženja korporativnih direktora Srbije i član Izdavačkog saveta časopisa Svet osiguranja. Uz saglasnost Narodne banke Srbije član je Nadzornog odbora „DDOR-GARANT“ društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom ad Beograd.

 

Gospođa Anđelka Marković Milin je diplomirani ekonomista Beogradskog Univerziteta, Ekonomski fakultet, sa višegodišnjim iskustvom u poslovanju finansijskih institucija.

Svoje bogato radno iskustvo započinje u proizvodnim kompanijama, Holding korporacija ’’Krušik’’ a.d. i Zekstra d.o.o., da bi nakon četiri godine karijeru nastavila u Brokersko dilerskom društvu Synergy capital a.d. Beograd, gde radi kao direktor finansija i računovodstva u periodu od 2004. godine do 2008. godine. Tokom 2008. godine aktivno učestvuje na integraciji BDD Synergy capital a.d. Beograd u sistem i standardne okvire Erste Group Vienna, radeći paralelno na procesu osnivanja Društva za upravljanje investicionim fondovima u okviru Erste grupe. U periodu od septembra 2008. godine do juna 2013. godine radi na poziciji finansijskog direktora i člana Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima Erste Invest a.d. Beograd, gde je u jednom periodu obavljala funkciju direktora i predsednika Upravnog odbora. Tokom rukovodjenja DZU Erste Invest a.d. Beograd organizovala je i osnovala tri otvorena investiciona fonda sa različitim strategijama investiranja i prvi privatni investicioni fond u Republici Srbiji. U DDOR-Garant a.d. Beograd, dolazi sa pozicije komercijalno-finansijskog direktora i člana Upravnog odbora Instututa za virusologiju, vakcine i serume Torlak, Beograd, gde je radila od juna 2013. do aprila 2016. godine.

Od maja 2016. godine rukovodi Društvom za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom DDOR-Garant a.d. Beograd, kao izvršni direktor, na osnovu Rešenja Narodne banke Srbije br. G.br. 3104 OD 28.4.2016. godine o davanju saglasnosti na izbor za obavljanje funkcije izvršni direktor Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom DDOR-Garant a.d. Beograd, u skladu sa članom 15. i članom 16. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Sl.glasnik RS“ broj 85/2005 i 31/2011).

Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu na rukovodećim pozicijama i upravljačkim funkcijama kao i višegodišnjem iskustvu u organizovanju i vođenju finansijskih institucija koje posluju na tržištu kapitala sa različitim tipovima finansijskih instrumenata – hartija od vrednosti, kao i različitim formama investiranja, gospođa Anđelka Marković Milin garant je uspešnosti i stabilnosti Društva.

 

 

Gospodin Aleksandar Šiljegović je diplomirani ekonomista Novosadskog Univerziteta, Ekonomski fakultet u Subotici, sa višegodišnjim iskustvom u oblasti bankarstva.

U periodu od 2002. godine do 2009. godine radio je u bankama, ProCredit bank a.d. Beograd i Alpha bank a.d Beograd, a od 2011. godine do 2015. radio je u Eurobank a.d. Beograd na poziciji supervizora prodaje za Srbiju. Početkom 2015. godine je zaposlen u DDOR-Garant a.d. Beograd.

Od juna 2015. godine rukovodi Društvom za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom DDOR-Garant a.d. Beograd, kao izvršni direktor, na osnovu Rešenja Narodne banke Srbije br. G.br. 3864 OD 16.6.2015. godine o davanju saglasnosti na izbor za obavljanje funkcije izvršni direktor Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom DDOR-Garant a.d. Beograd, u skladu sa članom 15. i članom 16. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Sl.glasnik RS“ broj 85/2005 i 31/2011).

Uspešnu karijeru u industriji dobrovoljnih penzijskih fondova, gospodin Aleksandar Šiljegović gradi zahvaljujući odličnom poznavanju domaće privrede i tržišta, kreativnim osmišljavanjem poslovnih ciljeva i njihovom brzom realizacijom, odličnom komunikativnošću i nespornom sposobnošću da rukovodi timom, kao i odličnom znanju engleskog jezika.

Gospođa Aleksandra Pajić je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje 2007.godine. Dozvolu za obavljanje poslova portfolio menadžera izdatu od strane Komisije za hartije od vrednosti stekla 2011.godine pod rednim br. 5/0-27-4352/4-11.

U Društvu „DDOR-GARANT a.d. Beograd“ je od 01.12.2017. godine imenovana za portfolio menadžera i Predsednika Investicionog odbora Društva i od tada obavlja poslove portfolio menadžera.

Od 2014-2017.godine bila je zaposlena u DZU Ilirika na poziciji portfolio menadžera gde je aktivno upravljala sa pet otvorenih investicionih fondova a od 2010-2013.godine bila je zaposlena u DZU Erste Invest najpre na poziciji analitičara a po dobijanju dozvole i na poziciji portfolio menadžera.

Od 2007-2009. godine bila je zaposlena u Čačanskoj Banci a.d. Čačak na poziciji kreditnog analitičara.

Tokom dugogodišnje karijere bila je uključena u poslove donošenja investicionih odluka i upravljanja fondovima koji su imali različite strategije ulaganja. Aktivno je bila angažovana u oblasti trgovanja kako domaćih tako i inostranih hartija od vrednosti, sprovođenja fundamentalnih i tehničkih analiza prilikom odlučivanja, procenjivanja boniteta firmi, analize i kontrole svih vrsta rizika.

U cilju donošenja što efikasnijih investicionih odluka kao i minimiziranja rizika formiran je Investicioni odbor koji prati i analizira ispunjavanje kvalitativnih i kvantitativnih parametara i ograničenja u vezi sa tržišnim rizikom i utvrđuje utvrđivanje Investicionu politiku Fondova.

Investicioni odbor fonda čine:

 • Gospođa Aleksandra Pajić, portfolio menadžer Društva i predsednik Investicionog odbora,
 • Gospodin Boštjan Škufca Zaveršek, član Investicionog odbora,
 • Gospođa Anđelka Marković Milin, član Investicionog odbora,
 • Gospodin Aleksandar Šiljegović, član Investicionog odbora i
 • Gospodin Borko Vrečko, član Investicionog odbora.

 

Društvo je Pravilima poslovanja uredilo sledeće oblasti:

 • poslovi koje obavlja društvo za upravljanje, uslovi i način njihovog obavljanja;
 • međusobni odnosi Društva za upravljanje i članova fonda;
 • kriterijumi za obrazovanje investicionog portfolija fonda i investiciona politika sa ciljem povećanja vrednosti imovine fonda;
 • način obaveštavanja članova dobrovoljnog penzijskog fonda
 • način i uslovi po kojima članovi organa i zaposleni u Društvu mogu ulagati svoja sredstva u dobrovoljne penzijske fondove kojima upravlja Društvo;
 • administrativne i računovodstvene procedure;
 • kontrolne i sigurnosne mere za obradu podataka i njihovo čuvanje;
 • sistem interne kontrole;
 • mere za sprečavanje konflikta interesa i mere za sprečavanje korišćenja imovine kojom se upravlja za sopstveni račun;
 • mere za sprečavanje zloupotrebe privilegovanih informacija i
 • druga pitanja od značaja za rad Društva

Pravila Poslovanja (pdf)

Ime: DDOR-Garant Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Beograd,
Adresa: Maršala Birjuzova 3-5,
Broj rešenja NBS – Drustvo: 10179/16.11.2006.
Broj rešenja NBS – DDOR Garant Ekvilibrio: 10178/16.11.2006.
Broj rešenja NBS – DDOR Garant Štednja: 5207 / 19.06.2008. IO NBS no. 50 07.11.2013.
PIB: 104746708
Matični broj: 20230240
Broj računa DDOR Garant Ekvilibrio: 275-0010222589813-87
Broj računa DDOR Garant Štednja: 275-0010222589808-05
Kastodi banka: OTP banka Srbija AD Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 50a/b, Novi Beograd

 

2020 © DDOR Garant   |   VEBSAJT: KREATIVNA TOVARNA
X

011/3036 142

Pozovite nas (ponedeljak - petak, 8.00 - 16.00)

X
Kontaktirajte nas
X
Dogovor za termin
Želite savet? Pošaljite lične podatke i pozvaćemo Vas u što kraćem roku.