Mama, carice!

Uplaćujte za dete već od rođenja

DA LI MOGU DA UPLAĆUJEM ZA DETE?

Što duže uplaćujete, makar i sasvim male iznose, na računu će vam se gomilati sve veća sredstva, jer se vaše ulaganje stalno uvećava i za dobit. Možete da uplaćujete za sebe, ali i za druge. Na primer, ako za dete uplaćujete i svega nekoliko stotina dinara mesečno još od detetovog rođenja, zamislite samo kakvo će to iznenađenje da bude kada detetu otkrijete postojanje tog fonda. Po sticanju punoletstva, vaše dete može da nastavi samostalno da uplaćuje, ili da prekine sa uplatama, a da fond nastavi da se uvećava za dobit.

 

Saznajte ovde odgovore i na druga često postavljana pitanja.

Član dobrovoljnog penzijskog fonda može da bude bilo koji državljanin i državljanka Republike Srbije, kao i strani državljani. Član fonda može da bude punoletna ili maloletna osoba.
Minimalna mesečna uplata ne postoji, jer u fond ne morate da uplaćujete svakog meseca. Kada uplaćujete, najmanji iznos uplate u fond Ekvilibrio je 200 dinara, a za fond Štednja je 500 dinara. Ne postoji bilo kakva obaveza ukupnog mesečnog ili godišnjeg iznosa za uplatu.
Osnovno načelo jeste dobrovoljnost što znači da član fonda uplaćuje doprinose prema svojim mogućnostima – kada i koliko može u datom trenutku. Ako član fonda prestane da uplaćuje doprinose, članstvo u fondu ne prestaje i član ne gubi svoja prava, već i u tom slučaju raspolaže svojim akumuliranim sredstvima, kada se za to steknu zakonski uslovi.
Bez obzira na to kada planirate da se penzionišete, sredstva iz dobrovoljnog penzijskog fonda možete da počnete da koristite već sa napunjenih 58 godina. Ako ste u fond počeli da uplaćujete pre 17. maja 2011. godine (za vreme važenja starog Zakona), akumulirana sredstva možete da počnete da koristite već kada napunite 53 godine. Ranija isplata – pre 53, odnosno 58. godine života moguća je u slučaju trajne nesposobnosti za rad.

 

 

Sredstva možete da počnete da povlačite sa najviše 70 godina starosti. Najranije doba za početak povlačenja sredstava je napunjenih 58 godina, a najkasnije za početak povlačenja je 70. Sa koliko god godina da počnete da povlačite sredstva, to možete da učinite na način koji vi odredite.
Prinos na uložena sredstva ne može unapred da se odredi. Oba fonda kojima upravljamo su do sada ostvarila izuzetno visoke prinose. Prinosi na dan 30.09.2020. godine su sledeći. Stopa prinosa fonda Štednja u poslednjih 12 meseci je 2,88%; prosečna godišnja stopa Štednje u prethodnih pet godina je 7,37%, a računajući od uspostavljanja fonda 2008. godine prosečna godišnja stopa je 9,59%. Stopa prinosa fonda Ekvilibrio u poslednjih 12 meseci je 2,95%; prosečna godišnja stopa Ekvilibrija u prethodnih pet godina je 6,38%, a računajući od uspostavljanja fonda 2007. godine 7,52%
Vaša sredstva su potpuno sigurna u pogledu da je imovina članova fonda potpuno odvojena od imovine i poslovanja društva koje fondom upravlja. To znači da novac koji vi uplaćujete i prinos koji ste ostvarili ne mogu da budu predmet prinudne naplate, zaloge, hipoteke, ne može se uključiti u likvidacionu ili stečajnu masu društva, kastodi banke ili drugih lica, niti koristiti za izmirivanje obaveza člana fonda i drugih lica prema trećim licima.
 ŠTEDNJAEKVILIBRIO
Ulaže u najsigurnije hartije od vrednosti
Ulaže isključivo u dinarske HoV i depozite banaka
Pored dinarskih, ulaže i u državne hartije od vrednosti u evrima
Povlačenje sredstava već sa napunjenih 58 godina
Moguće redovne i neredovne uplate
Ostvaruje visoke prinose od početka poslovanja
Prosečan godišnji prinos od početka poslovanja9,59%7,52%
Prosečan prinos u poslednjih 12 meseci2,88%2,95%
Prosečan godišnji prinos u prethodnih 5 godina7,37%6,38%

 

 

Postoje dve vrste naknada: naknada prilikom uplate i naknada za upravljanje fondom.
Prilikom uplate do 100.000 dinara naplaćuje se naknada od 2,7% iznosa uplaćenih sredstva, a za veće uplate naknada se smanjuje prema Tarifniku.
Na godišnjem nivou se naplaćuje naknada za upravljanje fondom, po stopi od 1,25% na vrednost vaše imovine u fondu. Ova naknada se obračunava dnevno, kao procenat podeljen sa 365,25 na neto vrednost imovine fonda. Vrednost investicione jedinice kao i stope prinosa koje se objavljuju su već umanjene za ovu naknadu.
U slučaju transfera fonda u fondove kojima upravljaju druga društva, plaćaju se troškovi platnog prometa banke. Ukoliko se sredstva prebacuju između fondova kojima upravlja DDOR-Garant, nema troškova.
Novac iz penzijskog fonda možete da povučete jednokratno, programiranim isplatama, kupovinom anuiteta ili kombinacijom ovih načina.
Jednokratna isplata podrazumeva povlačenje do 30% sredstava u roku od 15 dana od podnošenja zahteva, a za preostalih 70% član određuje dinamiku i visinu isplate potpisivanjem Ugovora o programiranoj isplati.
Programiranom isplata znači višekratno isplaćivanje određenom dinamikom tokom dužeg vremenskog perioda, a najmanje tokom dve godine. Član se sa društvom dogovara o načinu i trajanju programirane isplate. Visina i dinamika isplate mogu se menjati u bilo kom trenutku, potpisivanjem novog Ugovora o programmiranoj isplati.
U oba slučaja isplate se vrše prema vrednosti investicione jedinice na dan isplate.
Kupovina anuiteta podrazumeva prebacivanje akumuliranih sredstava u osiguravajuće društvo koje pravi kalkulaciju za doživotnu penziju.
Kombinacijom ovih načina isplate možete sami da izaberete najbolju opciju za sebe.
Da, sredstva su nasledna u slučaju da član fonda premine pre nego što je počeo da povlači sredstva, kao i ukoliko se to desi tokom povlačenja sredstava. Ukoliko je u Ugovoru o članstvu naveden korisnik on nesmetano podiže sredstva. Ukoliko u Ugovoru korisnik nije naveden sredstva se nasleđuju prema Zakonu o nasleđivanju.
Da, u fond uplaćujete onoliko koliko želite, i kada želite. Osobe na početku poslovne karijere obično počinju sa manjim iznosima, a povećavaju ih kako im primanja tokom karijere rastu. Minimalni iznos uplate za Ekvilibrio je 200 RSD a za Štednju 500 RSD.

 

2020 © DDOR Garant   |   VEBSAJT: KREATIVNA TOVARNA
X

011/3036-142

Call us (Monday to Friday, 8.00 - 16.00)

X
Kontaktirajte nas
X
Dogovor za termin
Želite savet? Pošaljite lične podatke i pozvaćemo Vas u što kraćem roku.