DDOR Garant Štednja

Dobrovoljni penzijski fond “DDOR GARANT Štednja” je Fond posebne vrste, odnosno zasebna imovina članova bez svojstva pravnog lica koji se osniva s ciljem da obezbedi članovima fonda dodatne prihode u starosti.

DDOR-GARANT ŠTEDNJA

„DDOR GARANT«, društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Beograd, dobilo je dozvolu Rešenjem Narodne banke Srbije br. 11065 od 12.12.2013. godine za spajanje dobrovoljnih penzijskih fondova “Societe Generale Štednja” i “DDOR GARANT DINAR” koje ke sprovedeno dana 27.12.2013. godine od kada Fond sticalac posluje pod novim poslovnim imenom “DDOR GARANT Štednja”

Dobrovoljni penzijski fond “DDOR GARANT Štednja” je Fond posebne vrste, odnosno zasebna imovina članova bez svojstva pravnog lica koji se osniva s ciljem da obezbedi članovima fonda dodatne prihode u starosti.

Fond je prevashodno namenjen članovima koji nemaju visok nivo tolerancije prema promenama deviznog kursa, odnosno prema  deviznom riziku, s obzirom da će se imovina Fonda plasirati u najsigurnije državne dinarske hartije od vrednosti i novčane depozite u dinarima. Fond karakteriše izrazito konzervativna investiciona politika sa akcentom na dinarskim ulaganjima, kao i pasivan način upravljanja portfoliom Fonda.

“DDOR GARANT” Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Beograd upravlja dobrovoljnim penzijskim fondom “DDOR GARANT” na osnovu dozvole za rad izdate od strane Narodne banke Srbije br. 10179 od 16.11.2006.godine. Tokom 2010. godine sprovođenjem dve statusne promene spajanje uz pripajanje izvršeno je spajanje: Društva i Fonda “HYPO” Beograd u martu 2010. godine, kao i Društva i Fonda “DDOR Penzija Plus” Novi Sad u decembru 2010. godine. Dana 07.07.2011.godine Društvo je dobilo dozvolu Narodne banke Srbije za organizovanje i upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom “DDOR GARANT DINAR”.
Na osnovu dozvola Narodne banke Srbije tokom 2013. godine dobrovoljnom penzijskom fondu ”DDOR GARANT” pripojena su dva dobrovoljna penzijska fonda: DPF “TRIGLAV PENZIJA” dana 05.04.2013. godine i DPF “Societe Generale Ekvilibrio” dana 20.12.2013. godine od kada fond sticalac posluje pod novim poslovnim imenom “DDOR GARANT Ekvilibrio”.
Takođe, na osnovu dozvole Narodne banke Srbije izvršeno je spajanje uz pripajanje DPF “Societe Generale Štednja” i DPF “DDOR GARANT DINAR” dana 27.12.2013. godine, od kada fond sticalac posluje pod novim poslovnim imenom “DDOR GARANT Štednja”. Na ovaj način Društvo “DDOR GARANT” je postalo značajna institucija u industriji dobrovoljnih penzijskih fondova sa širokim mogućnostima ulaganja imovine svojih članova.
Krajem 2014. godine Društvo “DDOR GARANT” upravlja imovinom dobrovoljnih penzijskih fondova “DDOR GARANT EKVILIBRIO” i “DDOR GARANT Štednja” koja iznosi 4,51 milijardi dinara, odnosno 37,26 miliona EUR, i to:
•    Vrednost neto imovine DPF “DDOR GARANT EKVILIBRIO” krajem 2014. godine iznosila 4,16 mlrd dinara ili 34,38 miliona EUR
•    Vrednost neto imovine DPF “DDOR GARANT Štednja” krajem 2014. godine iznosila 348,46 mil dinara ili 2,88 miliona EUR
U dnevnom listu “Politika” Društvo svakodnevno objavljuje vrednost investicionih jedinica Dobrovoljnog penzijskog fonda “DDOR GARANT Ekvilibrio” i vrednost investicione jedinice Dobrovoljnog penzijskog fonda „DDOR GARANT Štednja“.
Društvo za upravljanje dostavlja članovima dobrovoljnih penzijskih fondova kojima upravlja izveštaje, odnosno izvode sa individualnog računa člana fonda sa svim promenama na tom računu u prethodnoj godini sa stanjem na poslednji dan prethodne godine najkasnije do 31. marta tekuće godine.
Izvod sa individualnog računa člana fonda sadrži podatke: o datumima i iznosima uplata člana u penzijski fond u prethodnoj godini, broj investicionih jedinica u vlasništvu člana i njihovoj vrednosti u momentu uplate, o naknadama za usluge društva isplaćene sa individualnog računa člana, kao i vrednosti imovine Dobrovoljnog penzijskog fonda “DDOR GARANT Ekvilibrio” i stanjem poslednjeg dana prethodne godine.
Od dana 19.02.2014. godine uplatni račun za članove Fonda DDOR GARANT ŠTEDNJA je 2750010222589808 – 05 kod “OTP banka Srbija AD Beograd“.

INVESTICIONA politika

Investiciona politika DDOR GARANT ŠTEDNJA

Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom “DDOR GARANT ” nudi na tržištu jedinstvenu mogućnost izbora između dva penzijska fonda sa različitim investicionim politikama.
Dobrovoljni penzijski fond „DDOR GARANT ŠTEDNJA“ namenjen je onima koji biraju sigurnost i ulaganje sredstava na konzervativan način uz maksimalno umanjenje deviznog rizika i adekvatno uvećanje imovine.
Prilikom ulaganja imovine Fonda, prioritet se daje maksimalnom obezbeđenju imovine Fonda, u odnosu na profitabilnost ulaganja. Imovina Fonda se ulaže u instrumente minimalnog rizika, pre svega u dužnicke hartije izdate od strane Narodne banke Srbije i Republike Srbije.
Imovina fondova u svojini je članova tih fondova, srazmerno njihovom udelu u toj imovini. Imovina dobrovoljnih penzijskih fondova je odvojena od imovine društva za upravljanje. Imovina dobrovoljnih penzijskih fondova se vodi na računu kod kastodi banke.
Imovina dobrovoljnog penzijskog fonda ne može biti predmet prinudne naplate, zaloge, hipoteke, ne može se uključiti u likvidacionu ili stečajnu masu društva, kastodi banke ili drugih lica, niti koristiti za izmirivanje obaveza člana fonda i drugih lica prema trećim licima.
Pri uplati, isplati i prenosu sredstava iz Fonda, Društvo primenjuje postupke sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
Imovina člana fonda može se koristiti kao garancija za obaveze člana fonda prema Republici Srbiji i poslovnim bankama u vezi sa kupovinom prvog stana, u skladu sa aktom Vlade.
Društvo za upravljanje donosi investicione odluke u skladu sa svojom Investicionom politikom, na koju saglasnost daje Narodna banka Srbije.
Imovina Fonda ulaže se sa ciljem povećanja ukupnog prinosa u korist članova Fonda.

 

investiciona jedinica

Investiciona jedinica je srazmerni obračunski udeo u ukupnoj neto imovini dobrovoljnog penzijskog fonda. Vrednost investicione jedinice se dnevno menja u zavisnosti od kvaliteta plasmana sredstava fonda u hartije od vrednosti i druge oblike investicija. Obaveza  društva je da dnevno objavljuje vrednost investicione jedinice u dnevnoj štampi (objavljuje se u listu „Politika“), kao i na web stranici društva (www.garant-penzije.eu).

Množenjem vrednosti investicione jedinice sa brojem investicionih jedinica na individualnom računu, dobija sa akumulirana suma koja je osnov za izračunavanje isplate tj. penzije

Vrednost investicione jedinice je neto imovina člana fonda, nakon svih odbitaka.

Investiciona jedinica evidentira se na individualnom računu člana dobrovoljnog penzijskog fonda u formi elektronskog zapisa u informacionom sistemu društva za upravljanje.

Prinos fonda

Prinos se obračunava za poslednjih 12 meseci do dana objavljivanja, odnosno kumulativno za period od pet godina i od početka poslovanja.

Prinos se obračunava kao neto prinos, odnosno nakon odbitka naknada i troškova.

DDOR Garant šTEdnja DPF

 

– Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.07.2019 – 30.06.2020) iznosi 6,94%

– Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 30.06.2020) iznosi 9,75%

– Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina( 01.07.2015 – 30.06.2020) iznosi 7,84%

 

-Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.04.2019 – 31.03.2020) iznosi 7,68%

-Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 31.03.2020) iznosi 10,04%

-Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina( 01.04.2015 – 31.03.2020) iznosi 8,51%

 

-Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.01.2019 – 31.12.2019) iznosi 7,84%

-Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 31.12.2019) iznosi 10,22%

-Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina( 01.01.2015 – 31.12.2019) iznosi 9,22%

 

-Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.10.2018 – 30.09.2019) iznosi 6,44%

-Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 30.09.2019) iznosi 10,23%

-Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina( 01.10.2014 – 30.09.2019) iznosi 9,14%

 

-Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.07.2018 – 30.06.2019) iznosi 3,27%

-Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 30.06.2019) iznosi 10,02%

-Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina( 01.07.2014 – 30.06.2019) iznosi 8,68%

 

-Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.04.2018 – 31.03.2019) iznosi 5,12%

-Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 31.03.2019) iznosi 10,27%

-Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina( 01.04.2014 – 31.03.2019) iznosi 9,42%

 

-Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.01.2018 – 31.12.2018) iznosi 6,56%

-Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 31.12.2018) iznosi 10,46%

-Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina( 01.01.2014 – 31.12.2018) iznosi 9,73%

 

– Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.10.2017 – 30.09.2018) iznosi 7,42%

– Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 30.09.2018) iznosi 10,62%

– Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.10.2013 – 30.09.2018) iznosi 10,02%

 

– Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.07.2017 – 30.06.2018) iznosi 7,35%

– Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 30.06.2018) iznosi 10,75%

– Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.07.2013 – 30.06.2018) iznosi 9,91%

 

– Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.04.2017 – 31.03.2018) iznosi 6,87%

– Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 31.03.2018) iznosi 10,83%

– Stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.04.2013 – 31.03.2018) iznosi 10,24%

 

– Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.01.2017 – 31.12.2017) iznosi 5,62%

– Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 31.12.2017) iznosi 10,89%

– Stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.01.2013 – 31.12.2017) iznosi 10,64%

 

– Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.10.2016 – 30.09.2017) iznosi 4,71%

– Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 30.09.2017) iznosi 10,98%

– Stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.10.2012 – 30.09.2017) iznosi 11,12%

 

– Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.07.2016 – 30.06.2017) iznosi 5,03%

– Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 30.06.2017) iznosi 11,15%

– Stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.07.2012 – 30.06.2017) iznosi 11,14%

 

– Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.04.2016 – 31.03.2017) iznosi 5,76%

– Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 31.03.2017) iznosi 11,31%

– Stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.04.2012 – 31.03.2017) iznosi 11,54%

 

– Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.01.2016 – 31.12.2016) iznosi 7,57%

– Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 31.12.2016) iznosi 11,55%

– Stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.01.2012 – 31.12.2016) iznosi 12,17%

 

– Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.10.2015 – 30.09.2016) iznosi 15,81%

– Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2007 – 30.09.2016) iznosi 11,80%

– Stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.10.2011 – 30.09.2016) iznosi 12,69%

 

– Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.07.2015 – 30.06.2016) iznosi 17,12%

– Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 30.06.2016) iznosi 11,97%

– Stopa prinosa fonda za period od 5 godina( 01.07.2011 – 30.06.2016) iznosi 12,74%

 

– Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.04.2015 – 31.03.2016) iznosi 17,49%

– Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 31.03.2016) iznosi 12,08%

– Stopa prinosa fonda za period od 5 godina( 01.04.2011 – 31.03.2016) iznosi 12,59%

 

Zaključak procedure

  1. Upoznajte se sa našim Prospektom

  2. Zaključenje ugovora o članstvu je vrlo lako i brzo. Kontaktirajte nas telefonom, e-mailom ili lično.

  3. Potpišite i platite prvu premiju.

Kastodi banka


Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom “DDOR GARANT” a.d. Beograd je zakljucilo Ugovor o obavljanju kastodi usluga sa “OTP banka Srbija AD Beograd“, umesto dosadašnje “UniCredit banke” a.d. Beograd i Komecijalne banke a.d. Beograd, čime će se promeniti dosadašnji uplatni racun za penzijske doprinose članova Dobrovoljnog penzijskog fonda “DDOR GARANT ŠTEDNJA” i „DDOR GARANT EKVILIBRIO“.

Od dana 19.02.2014. godine uplatni račun za članove Fonda DDOR GARANT ŠTEDNJA je 2750010222589808 – 05 kod “OTP banka Srbija AD Beograd“.

Naknade društva

Pravilnik o tarifi

1. Naknada prilikom uplate penzijskih doprinosa predstavlja naknadu za usluge Društva i obračunava se na iznos penzijskih doprinosa uplaćenih u Fond po stopi od maksimalno 2,7% od ukupno izvršenih uplata. Ova naknada naplaćuje se prilikom uplate penzijskih doprinosa.

Naknada za jednokratne i periodične uplate penzijskih doprinosa za fizička lica, biće naplaćene po nižim stopama za svakog člana fonda fizičko lice, u zavisnosti od ispunjenja uslova koji se odnosi na visinu uplaćenog penzijskog doprinosa i to u skladu sa sledećim kriterijumom:

-Na penzijski doprinos uplaćen u iznosu od 100.001,00 dinar do 200.000,00 dinara obračunava se naknada prilikom uplate doprinosa po stopi od 2,00% od vrednosti izvršene uplate,

-Na penzijski doprinos uplaćen u iznosu od 200.001,00 dinar do 300.000,00 dinara obračunava se naknada prilikom uplate doprinosa po stopi od 1,50% od vrednosti izvršene uplate,

-Na penzijski doprinos uplaćen u iznosu od 300.001,00 dinar do 500.000,00 dinara obračunava se naknada prilikom uplate doprinosa po stopi od 1,00% od vrednosti izvršene uplate,

-Na penzijski doprinos uplaćen u iznosu od 500.001,00 dinar do 1.000.000,00 dinara obračunava se naknada prilikom uplate doprinosa po stopi od 0,50% od vrednosti izvršene uplate,

-Na penzijski doprinos uplaćen u iznosu od RSD 1.000.001,00 dinar i više ne obračunava se naknada prilikom uplate doprinosa.

Naknada prilikom uplate penzijskog doprinosa i naknada za upravljanje Fondom od strane Organizatora penzijskog plana biće definisane ugovorom o penzijskom planu.

2.Naknadu za upravljanje Fondom, po stopi od 1,25% godišnje na vrednost neto imovine Fonda. Naknada se obračunava dnevno, kao procenat podeljen sa 365,25 na neto vrednost imovine Fonda.

3.Naknadu za prenos računa člana Fonda u visini stvarnih troškova prenosa sredstava. Prenos sredstava sa individualnog računa člana na račun u drugi fond ne smatra se uplatom doprinosa.

Minimalni iznos penzijskih doprinosa

Minimalni iznos penzijskih doprinosa za uplatu u Fond je 500,00 dinara.

2020 © DDOR Garant   |   VEBSAJT: KREATIVNA TOVARNA
X

011/3036 142

Pozovite nas (ponedeljak - petak, 8.00 - 16.00)

X
Kontaktirajte nas
X
Dogovor za termin
Želite savet? Pošaljite lične podatke i pozvaćemo Vas u što kraćem roku.